Mis Mawrth Busnes Sir Ddinbych yn dychwelyd

Mae cyfres o ddigwyddiadau am fis cyfan i gefnogi busnesau yn dychwelyd gyda’r rhaglen fwyaf erioed.

Mae Mis Mawrth Menter Cyngor Sir Ddinbych yn dychwelyd gyda 23 o ddigwyddiadau gwahanol sy’n cynnig bron i 100 awr o gynnwys mewn lleoliadau ar draws y sir.

 Mae’r mis menter a gynhelir drwy fis Mawrth, yn cynnwys hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol, digwyddiadau rhwydweithio gyda Ffederasiwn Busnesau Bach a Siambr Fasnach Gogledd Cymru a Gorllewin Swydd Caer, digwyddiad i entrepreneuriaid ifanc a sesiynau ar allforio, Cymraeg mewn busnes a chynhyrchwyr bwyd lleol yn dangos eu cynnyrch.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Sir Ddinbych: “Lluniwyd y rhaglen eleni i fodloni anghenion busnesau yn y sir.

“Mae Mis Mawrth Menter yn cynnig cyfle i gwmnïau rwydweithio a chael cyngor arbenigol ynghylch materion sydd o bwys iddynt hwy.

“Gallant fynd â’r wybodaeth hyn ymlaen a helpu i dyfu eu busnes, gan wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn economi’r sir.

“Lluniwyd ffocws Mis Mawrth Menter yn dilyn adborth o’n Harolwg Busnes blynyddol ac mae’n dangos bod y Cyngor yn gwrando ar fusnesau ac yn cynnig cefnogaeth iddynt i fodloni eu hanghenion.”

Mae Mis Mawrth Menter yn rhan o waith y Cyngor i ddatblygu’r economi leol trwy ei Strategaeth Uchelgais Economaidd a Chymunedol, sy’n cynnwys nifer o brosiectau blaenoriaeth uchel i helpu busnesau i lwyddo.

Mae Carole Derbyshire-Styles, 57, wedi bod yn rhedeg Corwen's Vintage Home Styles, sy’n gwerthu hen ddodrefn a hen gelfi, ers dwy flynedd. 

Dywedodd: “Mynychais Mis Mawrth Menter y llynedd ac roedd yn llawn gwybodaeth. Mynychais gwrs am farchnata ar gyfryngau cymdeithasol.  Rhoddodd syniadau i mi ar sut i farchnata fy musnes yn well. Rydym wedi ymgysylltu’n fwy a gall pobl ddod o hyd i ni ar-lein ac yna ffonio neu alw heibio, mae pobl yn dod o ardaloedd sydd mor bell â Birmingham.

“Roedd yn fanteisiol i mi ac ar gyfer y busnes.”

Cafodd Mrs Derbyshire-Styles grant i ailwampio blaen ei siop gan Gyngor Sir Ddinbych, ac mae’n bwriadu agor storfa ar hen safle tŷ arwerthu yng Nghorwen i ddal i fyny gyda’r galw.

Dywedodd: “Nid wyf yn gallu dal i fyny gyda’r hyn mae pobl yn ofyn i mi, bydd gan y storfa le i ragor o eitemau.

“Byddwn yn mynychu Mis Mawrth Menter eleni, a byddwn yn argymell i unrhyw fusnesau eraill gymryd mantais hefyd.”

Mynychodd Lizzie Peters, o Phoenix Optical Technologies, cwmni gweithgynhyrchu optegol ym Mharc Busnes Llanelwy, y digwyddiad Sir Ddinbych o Blaid Twf yn nigwyddiad Mis Mawrth Menter y llynedd.

Dywedodd: “Roedd y digwyddiad yn gyfle gwych ar gyfer busnesau lleol i rwydweithio. Clywais am rai cwmnïau nad oeddwn wedi clywed amdanynt o’r blaen ac wedi cael cysylltiadau newydd mewn hyfforddiant a diwydiannau eraill. Roedd y sgyrsiau yn llawn gwybodaeth ac roedd yn ddiddorol clywed am gynlluniau ar gyfer Parc Busnes Llanelwy i’r dyfodol. Cawsom ymateb gwych i'n stondin ar y diwrnod, roeddem yn hysbysebu ein Armourdillo Toughened Glass ac o ganlyniad, gofynnwyd i mi siarad a rhoi cyflwyniad yng Ngŵyl Arloesedd Cymru.

“Byddwn yn annog Busnesau o bob maint i gymryd mantais o’r rhaglen amrywiol ar gyfer Mis Mawrth Menter, gan fod sesiynau wedi’u teilwra ar gyfer busnesau o bob maint.”

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle ewch iwww.sirddinbych.gov.uk/mismawrthmenter