Cryfderau Diwydiant

Mae cymuned amrywiol Sir Ddinbych o ddiwydiannau yn ei wneud yn lle ffyniannus ar gyfer busnes. Mae gennym rai sectorau a ystyrir yn gonglfeini'r economi leol:

Gweithgynhyrchu Uwch

Gyda mwy na chant o gwmnïau, dros 20,000 o swyddi a, dwy brifysgol, dau o'r colegau addysg bellach gorau yn y DU, tri pharth menter a mynediad hawdd i ddau faes awyr rhyngwladol.

Mae Gogledd Cymru wedi dod yn bwerdy gweithgynhyrchu. Yn Sir Ddinbych mae yna sector optoelectroneg wedi’i hen sefydlu wedi eu lleoli ym Mharc Busnes Llanelwy a’u clystyru o amgylch Prifysgol Glyndŵr, Llanelwy sy’n ganolbwynt ar gyfer technoleg uwch ac arloesi gwyddonol, gan gynnig gwasanaethau dylunio peirianneg ac ymgynghori pwrpasol.

Mae’r Ganolfan Ddeori yn cynnig nifer o opsiynau hyblyg ar gyfer gofod, o swyddfeydd rhithwir i ddesgiau penodol ac unedau deori ar gyfer busnesau uwch-dechnoleg yn seiliedig ar wybodaeth. Mae cwmnïau fel TRB Ltd sy'n cyflenwi switshis moduro trydanol, Reflex and Allen sy'n cyflenwi cydrannau niwmatig a hydrolig ar gyfer cerbydau masnachol a QIOPTIQ sy’n dylunio a chynhyrchu cynhyrchion a datrysiadau ffotonig yn enghreifftiau o'r math o fusnes sydd wedi eu lleoli yn y parc busnes.

Sector Gwyddorau Bywyd

Mae Arsyllfa Economaidd Gogledd Cymru yn amcangyfrif bod 385 o fusnesau gwyddorau bywyd yn Sir Ddinbych sy'n ychydig o dan naw y cant o holl fusnesau'r Sir.

Mae clwstwr sylweddol o safleoedd technoleg meddygol a biofferyllol yn ardaloedd Swydd Gaer, Manceinion a Mersi- sydd o fewn pellter teithio cymharol rhwydd i Lanelwy ar yr A55. Rhai o’r cwmnïau sy'n gweithio yn y sector hwn yn Sir Ddinbych yw ADC Bio -Mae technoleg y Cwmni hwn yn canolbwyntio ar ddulliau newydd o gynhyrchu’r genhedlaeth ddiweddaraf o gyffuriau canser.

Twristiaeth Bwyd

Sefydlwyd Llwybr Bwyd Bryniau Clwyd yn 2011 gan fusnesau sy'n ymwneud â chynhyrchu bwyd. Nod y grŵp yw cynyddu’r defnydd o gynnyrch lleol yn y sector lletygarwch a chynyddu ei ansawdd, a chodi proffil yr ardal. Mae aelodau’r llwybr bwyd yn cynnwys cynhyrchwyr cynradd ac eilaidd, a'r sectorau manwerthu bwyd a lletygarwch.

Bellach mae gan y Llwybr gymysgedd iach o fusnesu manwerthu, lletygarwch a chynhyrchwyr bwyd. Mae busnesau Sir Ddinbych yn cynnwys cwmnïau arbenigol fel Eat My Flowers sy'n cynhyrchu blodau wedi eu crisialu a lolipops blodau bwytadwy, i gynhyrchwyr ar raddfa fawr fel Cwmni Caws Eryri a Patchwork Pate sydd â chynnyrch sydd wedi ennill gwobrau ar gyfer marchnadoedd cenedlaethol ac allforio.