Busnes

Rydym ni yma i wneud i’ch busnes dyfu. Rydym yn cynnig nifer o atebion pwrpasol i hwyluso newid a thwf ar gyfer eich busnes. Byddwn yn eich rhoi mewn cysylltiad â'r bobl fydd yn eich helpu fwyaf.; mae gennym gysylltiadau agos gyda thimau sectoraidd Llywodraeth Cymru a Chyllid Cymru yn ogystal â darparwyr allanol allweddol eraill. P'un a ydych yn awyddus i dyfu o'r newydd, neu adeiladu ar yr hyn sydd gennych eisoes, rydym yn cynnig arloesedd a man deori.

Cymorth i Fusnesau

Bydd ein tîm ymroddedig o reolwyr cyfrifon yn ymdrin eich ymholiad o'r dechrau i'r diwedd. Mae ganddynt ddealltwriaeth drylwyr o lawer o sectorau busnes – gan sicrhau eich bod yn cael y cyngor cywir ar gyfer eich busnes.

Byddan nhw'n hyd yn oed yn gallu eich paru gyda phartneriaid busnes priodol a allai ychwanegu gwerth at eich busnes. Mae ein rheolwyr cyfrifon hefyd yn gyfrifol am greu cyfleoedd rhwydweithio ar gyfer y busnesau sy'n dod i Sir Ddinbych.

Mis Busnes Blynyddol

Mae ein tîm Datblygu Busnes yn trefnu “Mis Mawrth ar gyfer Busnes” bob blwyddyn ar gyfer busnesau Sir Ddinbych. Gallwch gwrdd â phobl o'r cyngor sy'n helpu i gyflawni eich gweledigaeth.

Bydd pawb sy'n gwella eich busnes yno; gan gynnwys ein tîm eiddo, swyddogion cynllunio a’r tîm gwasanaethau parcio.

Yn ogystal â digwyddiadau rhwydweithio a chyngor pop-yp, mae’r mis busnes blynyddol hwn yn cynnwys bŵt-camps i helpu busnesau i ddysgu mwy am y materion allweddol sy'n eu hwynebu a rhannu eu harbenigedd gyda busnesau eraill.

Mae hyfforddiant bŵt-camp a sesiynau cynghori yn ymdrin â materion sy'n berthnasol i fusnesau ym mhob sector fel Cyflogaeth, Arian a Chyllido, Allforio neu Farchnata.

Proses Symlach ar gyfer Delio ag Ymholiadau

Awgrymiadau, offer a chymorth. Rydym yn defnyddio Pecyn Cymorth Mewnfuddsoddi, i esmwytho llwybr ymchwiliad buddsoddi, yn ogystal â darparu gwybodaeth ychwanegol i fuddsoddwyr posibl.

Mae'r pecyn cymorth yn lleihau'r amser sydd ei angen i ateb eich ymholiadau busnes unigol.

P'un a ydych yn chwilio am eiddo newydd, yn awyddus i adeiladu o'r newydd neu ehangu eiddo presennol – mae’r Pecyn Cymorth Buddsoddi yma i'ch helpu.

Diwedd y gân yw bod gennym drethi busnes gwell

O gynghori ar grantiau dechrau busnes i ostwng trethi busnes i fenter ar y cyd / arian cyfatebol, rydym yn ei gwneud yn fforddiadwy a phroffidiol i gael busnes.

Mae banc tir Sir Ddinbych bron yn ddigyfyngiad, sy'n golygu mai ni sy’n cynnig y cyfraddau mwyaf cystadleuol yng Ngogledd Cymru. Sir Ddinbych hefyd yw'r rhanbarth agosaf at y Northern Powerhouse ar gyfer busnesau.

Mae hynny'n golygu ein bod yn derbyn cyllid grant Ewropeaidd ychwanegol a gostyngiad yn y dreth. Mae hyn yn cynnwys Lwfans Adnewyddu Eiddo Busnes (BPRA) a Rheoliadau Grantiau Rhanbarthol Cymorth Dewisol (RSA).

Mae'r grantiau hyn yn dechrau o £100,000, ac yn gallu codi i filiynau. Nid oes uchafswm wedi’i bennu gan y cynllun RSA. Mae Sir Ddinbych yn eich cysylltu â chyfleoedd.

Gwell Busnes i bawb - dim mwy o dâp coch

 

Mae prosiect Gwell Busnes i Bawb (GBiB) Cyngor Sir Ddinbych yn dod â busnesau ac adran Gwarchod y Cyhoedd a Chynllunio y Cyngor ynghyd i wella sut mae rheolau’n cael eu darparu i arbed arian ac amser i fusnesau.

Mae’r Cyngor bellach yn cynnig gwell cydlyniant rhwng gwasanaethau fel bod gwasanaeth cyfannol yn cael ei ddarparu i fusnesau yn ystod ymweliadau.

Mae GBiB yn cynnwys iechyd yr amgylchedd, safonau masnach, trwyddedu a chynllunio, ac mae’n darparu un pwynt mynediad syml i fusnesau i gael cyngor am ddim am reoliadau busnes. Dewch i wybod mwy yma.

Recriwtio a thalu staff

Pan fyddwch yn symud eich busnes, un pryder posibl yw dod o hyd i'r staff cywir ar gyfer eich busnes.

Canfuwyd bod 79% o'n busnesau yn teimlo nad ydynt yn cael unrhyw drafferth i recriwtio staff gyda'r sgiliau cywir.

Nid yn unig hynny, ond mae cwmnïau’n cadw staff ac yn talu’n agos at y cyfraddau cenedlaethol i staff uwch gyda sgiliau arbenigol.