Mae arweinwyr diwydiant wedi canmol fframwaith adeiladu sydd wedi cyflawni gwerth £200 miliwn o gontractau ar draws gogledd Cymru.

Ers ei ddechreuad yn 2014, mae Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru wedi darparu dull cost effeithiol i ddiogelu contractwyr i adeiladu ysgolion newydd ac adeiladau cyhoeddus eraill, yn ogystal â chyflawni buddion i fusnesau sy'n cael eu his-gontractio'n lleol a chymunedau.

Mae busnesau gogledd Cymru bellach yn cael eu hannog i gynnig eu hunain i’w cynnwys yn yr ail gam o’r Fframwaith gyda nifer o gytundebau sydd rhwng £250,000 a mwy na £10 miliwn i'w dyrannu.

O’r 20 prosiect o dan y Fframwaith cyfredol, mae 70 y cant o wariant cadwyn gyflenwi wedi bod o fewn radiws 30 milltir o brosiectau.

Dywedodd Chris Wynne, rheolwr gyfarwyddwr Wynne Construction ym Modelwyddan, un o’r chwe phrif gontractwr ar y Fframwaith: “Mae Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru wedi darparu contractau newydd a chyffrous i’n cwmni ac wedi hwyluso ein twf busnes, o ran trosiant gwerthiannau a gweithwyr. 

“Yn unol â hynny, rydym wedi gallu buddsoddi yn ein prosesau busnes, mewn systemau caledwedd a meddalwedd newydd, mewn hyfforddiant a datblygiad ein staff a recriwtio personél rheoli safle a thechnegol.  Drwy sicrhau bod 70 y cant o weithlu’r prosiect yn byw yn y rhanbarth, mae ein twf wedi creu cynaliadwyedd ar gyfer ein cadwyn gyflenwi busnesau bach a chanolig lleol, ac economi gogledd Cymru, gan felly gefnogi ein sgiliau tymor hir a chadw swyddi yn y diwydiant." 

Mae buddion i economi gogledd Cymru yn cynnwys mwy na 7,800 awr o brofiad gwaith, 29 swydd newydd barhaol wedi’u creu ar gyfer pobl ddi-waith, 8,800 disgybl yn cyfranogi mewn digwyddiadau ymgysylltu a 30 lleoliad gwaith ar gyfer unigolion nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth y Tywysog.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, awdurdod arweiniol y Fframwaith: “Mae dull cydweithredol y Fframwaith wedi arwain at nifer o fuddion ychwanegol i gymunedau lle caiff y prosiectau eu cyflawni, i'r gadwyn gyflenwi leol a defnyddwyr yr adeilad eu hunain.

“Mae’r Fframwaith wedi dangos bod adeiladu’n golygu llawer mwy na darparu adeiladau ar amser ac o fewn cyllideb, mae hefyd yn ymwneud â chynnwys y gymuned a gwneud y gorau o'r buddion economaidd o fuddsoddi drwy hyfforddiant, recriwtio, gwella sgiliau a chefnogaeth  Mae’n ymwneud â chreu cyfleoedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn y rhanbarth.

“Mae’r Fframwaith yn cyd-fynd â gwaith ehangach Sir Ddinbych ar wella’r broses gaffael, ac yn rhan o waith y Cyngor ar ddatblygu’r economi leol er mwyn helpu busnesau i ffynnu.

“Nid yw hyn am gwmnïau mawr yn unig, mae hefyd yn ymwneud â datblygu cyfle i gwmnïau llai yn y gadwyn gyflenwi gael eu hystyried ar gyfer contractau. Byddwn yn annog cymaint o fusnesau â phosibl i fynd i’n digwyddiadau lansio i wybod mwy am y Fframwaith a’r buddion a allai ei roi i’ch busnes.”

Yn Sir Ddinbych mae’r prosiectau sydd ar hyn o bryd yn cael eu darparu dan y fframwaith yn cynnwys yr ysgol gynradd newydd ar gyfer Stryd y Rhos ac Ysgol Pen Barras yng Nglasdir (£8.5 miliwn); ailwampio Theatr y Pafiliwn a’r Tŵr Awyr ar lan y môr y Rhyl (£7.4 miliwn) ac estyniad ac ailwampio Ysgol Glan Clwyd (£13.9 miliwn).

Dywedodd Alex Read, cyfarwyddwr Read Construction yn Wrecsam, sydd hefyd yn gwmni ar y Fframwaith: “Rydym yn falch iawn o gael bod yn rhan o iteriad cyntaf y Fframwaith.

“Mae wedi rhoi cyfleoedd gwych i’n busnes ar draws gogledd Cymru, i gyflawni prosiectau mawreddog a chydweithredu gyda chontractwyr lleol a chenedlaethol ledled y rhanbarth. Rydym wedi gweld ein cadwyn gyflenwi leol yn tyfu drwy gyfleoedd ar y fframwaith ac wedi gallu cynnig cyfleoedd cyflogaeth leol ar gyfer ein prosiectau.”

Mae manylion ynghylch y cyfleoedd ar gael ar https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/