Mae cannoedd o ddisgyblion wedi cael cipolwg ar fyd gwaith.

Mae mwy na 1,160 o fyfyrwyr o ysgolion uwchradd ym mhob cwr o Sir Ddinbych wedi cymryd rhan mewn tri digwyddiad gyrfaoedd o dan raglen Barod am Waith Cyngor Sir Ddinbych.

Cynhaliwyd y digwyddiadau yn Ninbych, Prestatyn a Llangollen lle cafodd disgyblion gyfle i siarad â 26 o fusnesau a sefydliadau am eu gyrfaoedd yn y dyfodol. 

Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, y Cynghorydd Hugh Evans OBE, a lansiodd yr ymgyrch Barod am Waith yn y digwyddiad yng Nghanolfan Hamdden Dinbych.

Meddai: “Roeddwn i’n falch iawn o lansio Barod am Waith ac o gael cyfle i siarad â disgyblion a busnesau.

“Mae’n hollbwysig cydweithio i sicrhau bod ein pobl ifanc yn cael y cyngor a’r mentora gorau i’w helpu i ddechrau mewn gyrfa.

“Bydd Barod am Waith yn helpu myfyrwyr i ddeall disgwyliadau a gofynion cyflogwyr.

“Bydd hefyd yn galluogi disgyblion a’u rhieni i ddod i wybod am y amrywiaeth fawr o swyddi a chyfleoedd gyrfa sydd ar gael yn Sir Ddinbych.

“Fel rhan o’n gwaith ar ddatblygu’r economi o dan ein Strategaeth Uchelgais Economaidd a Chymunedol, rydyn ni am sicrhau bod gweithlu medrus yn y sir sy’n barod i elwa o’r swyddi a’r cyfleoedd sy’n codi.”

Mae Barod am Waith, sy’n cael ei darparu gyda chymorth Gyrfa Cymru, yn darparu cymorth gwell drwy fentora a chyngor ychwanegol ar yrfaoedd i fyfyrwyr a hefyd yn cydweithio â chyflogwyr i ddatblygu sgiliau yn y gweithle.

Rhai o’r busnesau a gymerodd ran yn y digwyddiadau oedd Ifor Williams Trailers, Wynne Construction, Fifth Wheel, H&D Fitzgerald yn ogystal â’r BBC, Balfour Beatty, Barclays a JCB.

Meddai Alison Hourihane, rheolwr datblygu busnes a’r gymuned Wynne Construction, sydd â’i ganolfan ym Modelwyddan: “Rydyn ni’n awyddus iawn i gyflwyno adeiladu fel gyrfa.

“Mae’n bwysig bod rhaglenni fel Barod am Waith a digwyddiadau fel hwn yn dod â myfyrwyr i gysylltiad â chyflogwyr. Mae disgyblion wedi bod yn holi ac yn gofyn pa gymwysterau sydd eu hangen, felly mae’n beth da ein bod ni wedi gallu eu rhoi ar ben ffordd.”

Meddai’r Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol Sir Ddinbych dros Addysg, Plant a Phobl Ifanc: “Mae Barod am Waith yn cynnig cyfle i bobl ifanc yn Sir Ddinbych gael gwybodaeth hanfodol am yrfaoedd ac yn eu helpu i feithrin dealltwriaeth o fyd gwaith.

“Mae’n bwysig ein bod ni’n eu helpu ac yn rhoi’r offer priodol iddyn nhw i chwilio am yr yrfa sy’n addas iddyn nhw. Mae gweithio’n uniongyrchol gyda chyflogwyr yn rhan bwysig o raglen Barod am Waith ac rwy’n falch bod y prosiect wedi cychwyn mor dda.”

Bydd Barod am Waith yn ceisio cynnwys gweithgareddau cynghori ar yrfaoedd yn y cwricwlwm craidd sy’n cael ei ddarparu gan ysgolion a bydd yn rhoi busnesau mewn cysylltiad ag ysgolion fel eu bod yn gallu cynnig cyngor ymarferol.

Bydd y gwaith hefyd yn cynnwys camau i sefydlu cynllun Alumni i fanteisio ar sgiliau a gwybodaeth cyn-ddisgyblion.

Meddai Robin Nash, athro yn Ysgol Brynhyfryd yn Rhuthun: “Mae digwyddiadau gyrfaoedd yn help mawr i ddisgyblion. Mae’r disgyblion ar adeg yn eu bywyd lle maen nhw’n gwneud dewisiadau ar gyfer y dyfodol am y tro cyntaf. Mae llawer o gyfleoedd ac mae hyn yn rhoi cyfle iddyn nhw weld y gwahanol sectorau. Mae’n beth da iawn i’r disgyblion gael syniad o beth sydd ar gael iddyn nhw.”