Mae merch fusnes a oedd yn llawn edmygedd o faint o fuddsoddiad cyhoeddus a wnaed yn y Rhyl wedi agor canolfan fusnes yn y dref.

Mae Hannah James, cyn ddisgybl Ysgol Uwchradd y Rhyl, wedi trawsnewid yr hen Lys Sirol ar Clwyd Street, a gaeodd yn 2016, yn ganolfan fusnes gydag ystafelloedd cyfarfod a digwyddiadau.

Mae’n cael ei chefnogi gan grant gan Gyngor Sir Ddinbych i brynu offer i’w helpu i baratoi’r adeilad, dan ei enw newydd, Clwyd Chambers.

Mae Hannah, sy’n syrfëwr adeiladau siartredig, a raddiodd o Brifysgol Coventry, hefyd yn rhedeg ei chwmni ei hun, Hannah James Associates o Clwyd Chambers.

Meddai Hannah, sydd wedi gweithio yn Rhydychen, Canolbarth Lloegr a Swydd Gaer o’r blaen: “Dewisais y Rhyl gan mai hwn yw fy nhref enedigol, mae fy nheulu wedi byw yma ers pedair cenhedlaeth, rwy’n magu plant yn y dref ac rwy’n angerddol am gefnogi’r dref drwy dwf a datblygiad busnes.

“Prynais yr adeilad ym mis Medi ac rwyf wedi gwneud addasiadau i ailwampio’r adeilad yn ganolfan fusnes gwbl weithredol gyda 13 uned fusnes fach hyblyg, yn gystal â thrawsnewid Ystafell y Llys yn ystafell gyfarfod a digwyddiadau o safon uchel.

“Y nod yw creu lle yn y Rhyl i fusnesau ei ddefnyddio cyn gymaint neu cyn lleied ag sydd ei angen arnynt. Rydym yn cynnig cyfraddau hollgynhwysol, telerau hyblyg, dodrefn os oes angen, lleoedd cyfarfod a chyfleusterau te a choffi.

“Mae llawer o bobl yn gweithio o adref, mae’n anodd iawn cyflwyno eich hun fel unigolyn cymwys a phroffesiynol i gleientiaid wrth weithio dros fwrdd y gegin. Rwy’n gwybod, rwyf wedi bod yno.

“Rwy’n hyrwyddo busnesau bach, ac yn rhoi lle iddynt gael cefnogaeth, cydweithredu a thyfu.  Rwyf wedi prynu’r eiddo ac rwy’n awyddus i gefnogi’r buddsoddiad cyhoeddus yn y dref gyda’n buddsoddiad preifat. Bydd cefnogaeth o bob ochr yn adnewyddu’r adeilad.

“Mae mwy o ficro fusnesau a busnesau bach, fel fy un i, yng Ngogledd Cymru nag yn un ardal arall.”

Bydd grant Cyngor Sir Ddinbych, a ddarperir drwy dîm Datblygu Economaidd a Busnes y Cyngor, yn helpu i dalu am arwyddion, dodrefn, hyfforddiant ac offer swyddfa.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych: “Mae’r Cyngor yn falch o allu cefnogi’r gwaith rhagorol sy’n mynd rhagddo yn y ganolfan fusnes newydd wych hon.

“Mae’n dangos bod hyder yn y Rhyl. Bydd y cyfleuster hwn yn cynnig y cyfle i fusnesau newydd a rhai sy’n tyfu i ehangu a manteisio ar gyfleusterau modern yng nghanol tref brysur. Bydd hyn yn rhoi hwb i fusnesau yn y dref a helpu i gynyddu nifer yr ymwelwyr.

“Gyda nifer o ddatblygiadau eraill yn mynd rhagddynt yn y dref, gan gynnwys bwyty 1891 a agorwyd yn ddiweddar a’r parc dŵr, mae buddsoddiad preifat yn dod i’r amlwg nawr.

Mae grantiau cymorth i fusnesau yn ffurfio rhan o waith y Cyngor i ddatblygu’r economi leol drwy gefnogi busnesau lleol i greu swyddi a chynyddu incwm aelwydydd. 

Ychwanegodd Hannah: “Rydym hefyd yn darparu canolfan hyfforddiant ar gyfer cydweithredu i fusnesau bach. Mae cydweithredu ar gyfer busnesau bach yn gadael i ni i gyd gymryd tamaid mwy o’r gwaith drwy ei wneud gyda'n gilydd, dyma’r chwyldro tawel.

“Yma yng Nghymru mae angen i ni edrych ar bethau’n wahanol ar ôl Brexit a chydweithredu er mwyn bod yn gystadleuol. Mae angen i ni gydweithio i ffynnu a thyfu, a bydd Clwyd Chambers yn dod yn gatalydd ar gyfer adfywio busnesau lleol ar draws y rhanbarth.”