Mae bwyty bwyd cyflym yn y Rhyl wedi gweld cynnydd mewn busnes ers iddo gael ei ailwampio.

Dywedodd Stewart Williams, sy’n berchen ac yn gweithredu ar wyth bwyty McDonald yn Siroedd Dinbych, Fflint a Wrecsam, gan gynnwys yr un ar Stryd Fawr y Rhyl, bod y buddsoddiad diweddar yn y safle wedi cynyddu busnes.

Y llynedd cafodd y bwyty weddnewidiad digidol newydd, gan greu 15 o swyddi ychwanegol.

Cyflwynwyd ciosgau hunan-archebu er mwyn sicrhau bod y broses archebu mor gyflym a hawdd a phosibl, a chyflwynwyd gwasanaeth i’r bwrdd hefyd.

Dywedodd Mr Williams y dewisodd fuddsoddi yn y dref yn dilyn arwyddion cadarnhaol am y dyfodol, a ddaeth yn sgil buddsoddiad cyhoeddus parhaus yn y dref oddi wrth Gyngor Sir Ddinbych.

Dywedodd: “Hyd yma, mae adborth y cwsmeriaid wedi bod yn gadarnhaol. Rwy’n falch o ddweud bod fy muddsoddiad diweddar yn McDonald y Rhyl wedi arwain at fwy o gwsmeriaid yn ymweld â’r bwyty.

“Rwy’n falch iawn o fuddsoddi yn y Rhyl a bod yn un o’r busnesau sy’n arwain y ffordd o ran rhoi mwy i mewn i’r ardal leol. Mae’r dref yn gwella ym mhob agwedd ar y funud ac rwy’n rhagweld bydd y datblygiadau newydd yn denu mwy o fusnesau i’r ardal.

 “Mewn amser bydd y Stryd Fawr yn dod yn fwy bywiog a deniadol i siopwyr, a gyda gobaith byddwn yn gweld cynnydd o ran ymwelwyr."

Yn ogystal â’r gwaith sy’n cael ei wneud gan Gyngor Sir Ddinbych ar barc dŵr newydd y dref, adnewyddu Theatr y Pafiliwn ac agor 1891, bydd gwesty Premier Inn yn agor fis Chwefror ac mae gwaith ar godi Travelodge 73 ystafell wely a bwyty teuluol yn mynd rhagddo.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Sir Ddinbych: “Mae’n braf gweld perchnogion busnes yn buddsoddi yn ein sir ac yn gwella’r cynnig ar gyfer preswylwyr ac ymwelwyr.

 “Mae’r buddsoddiad mae’r Cyngor yn ei wneud yn y Rhyl eisoes yn cael effaith, gyda buddsoddiad preifat yn ei ddilyn. Bydd hyn yn creu mwy o swyddi yn Sir Ddinbych ac yn codi incwm aelwydydd, a fydd yn ei dro yn helpu’r economi leol i dyfu.

 “Bydd y parc dŵr newydd, a fydd yn agor yn gynnar y flwyddyn nesaf, yn creu 60 o swyddi ac yn denu 350,000 o ymwelwyr ychwanegol i’r dref bob blwyddyn. Mae’n wych gweld busnesau yn cyfarparu ar gyfer y cyfleoedd cynyddol a ddau yn sgil hyn.”