Mae preswylwyr yn cael eu hannog i sicrhau eu bod yn cael y cyflymder band eang gorau.

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn gofyn i breswylwyr a busnesau brofi eu cyflymder cysylltiad band eang trwy wefan Ofcom ac i wirio gyda'u Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd pan mae eu contractau band eang cyfredol yn dod i ben.

Mae’r Cyngor hefyd wedi ysgrifennu at breswylwyr y mae’n deall na fyddant yn gallu cael band eang cyflym iawn ar ddiwedd y rhaglen Cyflymu Cymru cyfredol ym mis Rhagfyr, gan ddarparu cyngor iddynt ar atebion amgen i wella cyflymder.

Mae gwefan Llywodraeth Cymru â gwiriwr i gadarnhau pa eiddo sydd â mynediad i gyflymder cyflym iawn.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych: “Yn anffodus, nid yw darparwyr band eang bob amser yn diweddaru’r cwsmer ynghylch yr ystod eang o gynnyrch sydd ar gael iddynt. Mae gwiriwr Llywodraeth Cymru yn ffynhonnell annibynnol a all ddweud wrth breswylwyr a busnesau os y gallant gael band eang cyflym iawn.

 

“Mae hefyd yn hawdd anghofio pryd mae angen adnewyddu eich contract ac fe allai pobl sydd â mynediad i wasanaeth cyflym iawn ganfod eu hunain ynghlwm i gyflymder mwy araf am flwyddyn arall os ydynt yn adnewyddu eu contractau cyfredol yn awtomatig.

“Mae helpu preswylwyr a busnesau i gael band eang cyflym iawn yn rhan o waith y Cyngor i ddatgloi’r buddion economaidd y gall band eang o ansawdd uchel ddod i gymunedau a busnesau.”

Dywedodd y Cynghorydd Richard Mainon, Aelod Arweiniol y Cyngor dros Ddatblygu Isadeiledd Cymunedol: “Mae’r Cyngor eisoes wedi cyfleu ei siom a’i rwystredigaeth ynghylch gwybodaeth a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar ynglŷn â pha leoliadau fydd yn methu â chael band eang ffibr drwy raglen Cyflymu Cymru.

“Er y bydd ail gynllun yn cael ei gynnal y flwyddyn nesaf, nid oes modd gwarantu y bydd eiddo sydd heb fynediad at fand eang cyflym iawn ar hyn o bryd yn cael y cyfle hwn yn y cam nesaf.

 “Mae’r Cyngor wedi nodi eiddo yn y sir na all gael band eang cyflym iawn ac mae’n helpu preswylwyr a chymunedau i gael gwybodaeth am y nawdd sydd ar gael yn https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/cymunedau-a-byw/band-eang-....”

Mae gwiriwr argaeledd band eang cyflym iawn Llywodraeth Cymru ar gael yn https://beta.llyw.cymru/cyflymu/a-alla%27i-ei-gael