Safle Strategol Allweddol Bodelwyddan

Bodelwyddan

Safle Strategol Allweddol Bodelwyddan

Mae Safle Strategol Allweddol Bodelwyddan yn gynllun hollol integredig sy’n cyd-fynd â Chynllun Lleol Cyngor Sir Ddinbych ac yn unol ag amcanion allweddol Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, sy’n ceisio hyrwyddo twf a ffyniant ar draws y gogledd.

Bydd y cynllun yn darparu 1,715 o anheddau (gan gynnwys tai fforddiadwy) o wahanol fathau, meintiau, deiliadaethau a dwyseddau er mwyn adlewyrchu a pharchu cymeriad presennol y Safle Strategol Allweddol a’r dref.

Bydd ysgol gynradd, unedau manwerthu a masnachu, yn ogystal â gwasanaethau cymunedol, hefyd yn cael eu darparu o’r newydd.

Bydd cyfanswm o 950,000 troedfedd sgwâr o arwynebedd llawr cyflogaeth yn cael ei greu, gan ddarparu hyblygrwydd o ran defnydd, maint a deiliadaeth a darparu lleoliad o’r proffil uchaf ar hyd coridor buddsoddi strategol yr A55 yng ngogledd Cymru.

Ynghyd â Pharc Busnes Llanelwy, bydd y cynllun yn creu canolbwynt pwysig i gyflogaeth.

Bydd yr amrywiaeth o swyddi newydd yn cael eu mwyhau drwy ddarparu cartref gofal a rhandai gofal agos cysylltiedig.

Bydd ffordd newydd rhwng cyffordd 26 yr A55 a Ffordd Sarn hefyd yn cael ei chreu, ynghyd â chysylltiadau cludiant cyhoeddus gwell. Bydd llawer o fannau agored cyhoeddus yn cael eu darparu, gyda nodweddion naturiol (pyllau, nentydd, ffosydd, perthi a choed) yn strwythuro prif gynllun y safle. Bydd y nodweddion naturiol yn cael eu cadw a’u gwella ac yn darparu swyddogaeth gwarchod natur a gwella bioamrywiaeth yr ardal ehangach.

Bydd rhandiroedd a pherllannau cymunedol hefyd yn cael eu darparu, gyda phob elfen o’r prif gynllun wedi’u cysylltu gan rwydwaith o lwybrau cerdded a beicio, a fydd yn darparu mynediad gwell i ac o’r safle a mynediad llawer gwell i’r cefn gwlad cyfagos.

Y bwriad yw creu amgylchedd cynaliadwy o ansawdd uchel.

Holi Lawrlwythwch y manylion
Holi Lawrlwythwch y manylion