Sphere Medical

Astudiaeth Achos

Sphere Medical

Mae Sir Ddinbych yn prysur ddod yn ardal ffyniannus ar gyfer cwmnïau sy'n ymwneud â gwyddorau bywyd.

Sphere Medical, seren sy’n codi yn y maes hwn yw'r cwmni diweddaraf i leoli yn ein sir.

Mae Sphere Medical yn fusnes uchelgeisiol mewn cyfnod cyffrous o ran eu twf o gwmni sy’n cymryd rhan mewn ymchwil a datblygu i fod yn barod i gynhyrchu eu cynnyrch. Yn eu canolfan yn Llanelwy, a agorwyd yn gynharach eleni, bydd Sphere yn cynhyrchu cydrannau ar gyfer cynhyrchu eu peiriant Proxima. Mae Proxima yn system fonitro nwy gwaed a fydd yn cynorthwyo ac yn cyflymu diagnosis o unrhyw broblemau allai wynebu claf difrifol wael pan fyddant yn cael eu trin yn yr ysbyty.

”Ar hyn o bryd, pan fydd cleifion yn ddifrifol wael yn yr ysbyty, mae’n rhaid iddyn nhw gymryd samplau gwaed ac aros am y canlyniadau. Mae ein peiriant yn cael ei blygio i mewn i'r claf ac maent yn cael canlyniadau ar unwaith wrth erchwyn y gwely. Yn Llanelwy, byddwn yn cynhyrchu rhai o'r cydrannau ar gyfer y peiriant” esboniodd Prif Swyddog Cyllid Sphere Medical, Richard Wright.

“Gwnaethom agor yn Llanelwy ym mis Chwefror eleni ac rydym rŵan bron yn barod i gynhyrchu sypiau cyntaf ein cynnyrch. Rydym bron iawn yno. Gwnaethom sypiau prawf ac rydym bellach yn barod i ddechrau cynhyrchiant masnachol.”

Mae pencadlys Sphere Medical yng Nghaergrawnt a dyma lle gwnaed y gwaith ymchwil a datblygu ar Proxima.

Gan eu bod yn barod i gynhyrchu, y llynedd aethant at y farchnad stoc i godi arian a chodwyd £13 miliwn o bunnoedd, £4 miliwn ohono o gronfa Gwyddorau Bywyd Cymru. Gofynnwyd i Sphere wneud rhywfaint o ymrwymiad i Gymru fel rhan o'r buddsoddiad hwn ac felly aethant ati i ddechrau chwilio am eiddo yng Nghymru a fyddai'n diwallu gofynion eu busnes a’u helpu i barhau ar eu taith o waith ymchwil i realiti.

Esboniodd Richard, “Edrychom ar safleoedd ar draws Cymru gan fod gennym set o anghenion penodol iawn. Rydym angen ‘ystafell lân’ lle ceir lefel uchel o reolaeth dros aerdymheru. Mae angen hidlo’r aer i osgoi amhureddau. Rydym yn gweithredu gyda chydrannau electronig gwirioneddol fach ac maent yn sensitif iawn.

“Roedd yna safle addas gydag ystafell lân yn Llanelwy a arferai gael ei feddiannu gan gwmni o'r enw Microvisk. Roeddent yn cael eu dirwyn i ben ac oherwydd hyn roeddem yn gwybod, nid yn unig y byddai'n debygol bod y cyfleusterau’n addas ond roeddem hefyd yn gwybod y byddai'n lle gwych i leoli ynddo a gallu recriwtio llafurlu.

“Mae llawer o gwmnïau tebyg o fewn pellter synhwyrol i allu adeiladu ein gweithlu. Roedd angen llafurwyr cynhyrchu arnom gyda phrofiad mewn electroneg ac sy'n deall electroneg.

“Rydym wedi ein plesio’n fawr oherwydd fel yr oeddem yn disgwyl, roeddem yn gallu recriwtio staff i ddechrau ar unwaith ac felly mae'r cyfan wedi cael ei wneud yn gyflym iawn ac felly rydym wedi gallu symud ymlaen yn gyflym iawn.

Wrth edrych ymlaen, mae Richard yn dweud bod dyfodol y cwmni’n edrych yn ddisglair yn Sir Ddinbych.

“Rydym eisiau gallu gwerthu ein cynnyrch ar draws y byd, ond dyddiau cynnar iawn ydi hi. Mae gennym werthwyr yn y DU, yr Almaen a Gwlad Belg, ond hoffem ddod o hyd i bartneriaid i helpu dosbarthu’r cynnyrch o amgylch y byd.

“Rydym ar y camau cynnar o ran marchnata ac mae gennym obeithion mawr o ran pa mor bell ac agos y bydd yn mynd. Rydym yn gobeithio bod mewn sefyllfa lle rydym yn cyflogi nifer dda o bobl yng Ngogledd Cymru ac yn buddsoddi ymhellach yn y diwydiant uwch-dechnoleg. Rydym yn gobeithio y bydd Llanelwy yn dod yn allweddol i ni.”