Roodlane Medical

Astudiaeth Achos

Roodlane Medical

Mae darparwr mwyaf y DU o ofal iechyd a ariannir yn breifat wedi dyblu maint ei ofod swyddfa ac wedi penodi 70 o staff yn ei ganolfan ym Mhrestatyn.

Mae gan HCA Healthcare UK dros 800,000 o ymweliadau â chleifion bob blwyddyn ac mae nifer o’r ymweliadau hynny yn cael eu trefnu a’u prosesu gan dîm o 230 yng nghanolfan alwadau’r cwmni a’r gwasanaethau gweinyddol sydd wedi’u lleoli ym Mhrestatyn.

Cafodd y penderfyniad i fuddsoddi ym Mhrestatyn fel 'canolbwynt' i ganolfan alwadau ei wneud gan Dr Gill MacLeod, Prif Weithredwr Gweithredol Roodlane Medical, rhan o HCA UK. 

Fe’i ganed ym Mhrestatyn, yn ferch i’r meddygon lleol enwog y Doctoriaid Douglas ac Anne MacLeod, ac yn 2008 penderfynodd Dr MacLeod sefydlu swyddfa fechan yn y dref i gefnogi ei busnes gofal sylfaenol oedd yn ffynnu. 

Dywedodd Dr MacLeod bod y dref yn cynnig lleoliad gwych i adleoli staff gweinyddol o Lundain gan fod ganddo gysylltiadau cludiant ardderchog gyda chydbwysedd grêt rhwng bywyd a gwaith a staff ymroddedig, oedd yn gweithio’n galed.

Gan sôn am y penderfyniad i adleoli i hen swyddfeydd Kwik Save yn Trigg House, dywedodd Dr MacLeod: “Roeddwn i eisiau rhoi rhywbeth nôl i'r dref y tyfais i fyny ynddi. Roedd yr adeilad yn wag pan wnaethom ni symud i mewn yn 2008. Dim ond tri aelod o staff oedd gennym ni ar y dechrau”.

Ers hynny, mae Roodlane Medical wedi mynd o nerth i nerth, gan gynyddu nifer y meddygfeydd teulu a gweithio gyda chleientiaid corfforaethol i ddarparu gwasanaethau gofal sylfaenol a therapi galwedigaethol.

Yn ystod y cyfnod hwnnw daeth Roodlane Medical yn rhan o HCA UK, ac mae’r ganolfan alwadau sydd bellach yn rheoli trefniadau apwyntiadau ar gyfer rhannau eraill o HCA UK, yn cyflogi 230 aelod o staff, gyda 70 o aelodau newydd yn ymuno â’r tîm yn 2017.  

Mae Dr MacLeod yn rhoi clod i HCA UK a Chyngor Sir Ddinbych am gefnogi estyniad y ganolfan. 

Dywedodd: “Mae HCA Healthcare UK wedi gwneud gwaith ardderchog yma. Fi ddechreuodd bethau ond maen nhw wedi ychwanegu momentwm ychwanegol i sicrhau ei fod yn symud ymlaen.

“Mae gweithio gyda Chyngor Sir Ddinbych ar yr estyniad i roi cyngor ac i fod yn gyswllt gyda'r gymuned leol wedi bod yn ddefnyddiol iawn.”

Gan sôn am ddatblygu'r ganolfan ym Mhrestatyn a chyfleoedd i staff, dywedodd Dr MacLeod: “Rydw i’n falch iawn o’n tîm ym Mhrestatyn sydd yn chwarae rhan bwysig iawn yn nhaith y claf gyda HCA UK. O ran staff, fe allwn ni gynnig cyfleoedd i aelodau’n tîm i ddatblygu eu gyrfaoedd gyda ni, a bydd y cyfleoedd hyn yn parhau wrth i ni barhau i dyfu.  Mae yna botensial i ymestyn ymhellach a phenodi rhagor o staff yn y dyfodol.”

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, “Fel Cyngor rydym yn croesawu busnesau fel HCA UK i’r sir. Rydym yn falch o weld cyflogwr yn buddsoddi yn Sir Ddinbych ac yn manteisio ar leoliad gwych, staff medrus a brwdfrydig yn ogystal â'r cydbwysedd ardderchog rhwng bywyd a gweithio.

“Fel Cyngor rydym ar agor am fusnes ac yn hapus i gefnogi a chynorthwyo ymdrechion busnesau fel HCA UK i greu swyddi sy’n talu’n dda ac sydd o fudd i’r economi leol ac yn cynyddu incwm aelwydydd.” 

Mae Claire Arnold, 26 o’r Rhyl yn gweithio yn swyddfa Prestatyn fel arweinydd tîm, a dywedodd: “Dwi’n cael boddhad o wybod fy mod wedi helpu cleifion. Mae delio â chleifion dros y ffôn a gallu cynnig cymorth a chyngor iddynt; pethau syml fel trefnu apwyntiadau i rywun sydd angen un neu geisio cael gafael ar adroddiadau ymgynghorwyr, yn broses foddhaol iawn.

“Mae hi’n anhygoel cael swydd fel hon yn yr ardal yma, yn enwedig yn rhywle y gallaf ddychmygu fy hun mewn pump, deng mlynedd.”

Nodyn i olygyddion: Yn y lluniau sydd ynghlwm y mae Claire Arnold, Dr Gill MacLeod a staff yn Trigg House, Prestatyn. Mae rhagor o luniau ar gael wrth ofyn.