Qioptiq

Astudiaeth Achos

Qioptiq

Mae pennaeth cwmni a ddiogelodd gontract gwerth £82 miliwn wedi dweud bod Sir Ddinbych yn lle ‘gwych’ i wneud busnes.

 Roedd Qioptiq, sydd wedi'u lleoli yn Llanelwy, yn fuddugol ymysg cwmnïau ledled y DU i ennill contract mawr gan y Weinyddiaeth Amddiffyn i gynnal a chadw cyfarpar llaw - gan gynnwys gogls nos ac anelau arfau - ar gyfer Lluoedd Arfog y DU dros y chwe blynedd nesaf.

Mae’r contract wedi arwain at fuddsoddiad o £2.5 miliwn gan Lywodraeth Cymru i adeiladu uned weithgynhyrchu 24,000 troedfedd sgwâr, bwrpasol ar gyfer Qioptiq wrth ei safle ym Mharc Busnes Llanelwy.

Dywedodd Peter White, Rheolwr Gyfarwyddwr Qioptiq: “Mae’n gytundeb cymorth ar gyfer cyfarpar, mae rhai ohonynt rydym wedi’u gwerthu, ac mae rhai ohonynt y mae cwmnïau eraill wedi’u gwerthu.

“Gyda chytundeb fel hyn rydych yn cael sicrwydd.  Gallwn fuddsoddi gan ein bod yn gwybod bod contract am 11 mlynedd. Mae'r chwe blynedd gyntaf wedi'u sicrhau ac mae'r pump arall yn ddewisol, os ydyn ni'n perfformio, ac rwy'n hyderus y byddwn.

“Gallwn fuddsoddi mewn pobl, gallwn fuddsoddi mewn seilwaith a sgiliau ac mae’n ein caniatáu i edrych ar bethau yn yr hirdymor.”

Mae Qioptiq yn cyflogi 580 o staff mewn safleoedd yn Llanelwy a Bodelwyddan, a bydd contract y Weinyddiaeth Amddiffyn, a fydd yn arbed £47 miliwn i'r trethdalwr trwy uno 20 contract unigol, yn creu wyth swydd newydd.

Mae’r cwmni byd-eang, a dyfodd o Pilkington Glass 50 mlynedd yn ôl, yn arwain y ffordd o ran electroneg optegol, gan gynnwys technoleg arloesol fel arddangosiadau gweledol mewn helmedau i beilotiaid.

Ymysg ei gwsmeriaid, mae BAE Systems, Lockheed Martin, Boeing ac Airbus.

 Mae gan Qioptiq hefyd isadran ofod ac mae pob lloeren sy'n cael ei lansio yn y gorllewin yn cynnwys gwydr wedi’i wneud gan y cwmni yn Sir Ddinbych.

Dywedodd Mr White, a raddiodd o Brifysgol Manceinion ym 1982 a symud i'r ardal dros 30 mlynedd yn ôl, bod cefnogaeth Llywodraeth Cymru'n amhrisiadwy wrth ddiogelu'r contract.

Wrth siarad am leoliad y cwmni yn Sir Ddinbych, dywedodd: “Weithiau gallwch gymryd ymdeimlad o gymuned yn ganiataol, mae cymuned gref yma. Pan mae cwsmeriaid rhyngwladol yn dod yma, maen nhw wastad yn dweud rhywbeth am y brwdfrydedd a’r ymroddiad mae’r gweithlu’n ei ddangos, ac mae’n bwysig cofio hynny.

“Mae'r bobl yn helpu i wneud y busnes ac mae’r busnes yn helpu i wneud y bobl. Rydyn ni’n dibynnu ar y naill a’r llall.

“Mae Sir Ddinbych yn lle gwych i weithio.  Mae’r cysylltiadau cludiant yn dda, ond fe allent fod yn well. Mae buddsoddiad parhaus mewn seilwaith yn bwysig i’r busnesau sydd yn Llanelwy a’r ardal ehangach. Rydyn ni’n teithio ac yn hedfan ar draws y byd yn aml. Mae meysydd awyr Manceinion a Lerpwl yn ganolbwyntiau rhyngwladol gwych.

“Mae cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yn bwysig, yn sicr i mi. Rydyn ni awr oddi wrth Eryri, awr oddi wrth draethau Ynys Môn. ’Tydi Caer, Manceinion a Lerpwl ddim yn bell. Mae’r cydbwysedd rhwng gweithio a byw yn wych yma.

“Rydym wedi bod yn llwyddiannus yma yn Sir Ddinbych, mae’r busnes yn tyfu. Os ydych chi’n buddsoddi yn eich busnes ac yn buddsoddi yn eich pobl, a bod gennych chi gynllun busnes cadarn, yna mae Llanelwy yn lle gwych i osod eich busnes. Ond fel busnes, mae’n bwysig ein bod ni'n parhau i fuddsoddi yn yr ardal a’r cysylltiadau cludiant– mae llwyddiant yn dod â’i heriau ei hun.”

Mae’r cwmni hefyd ar flaen y gad o ran technoleg newydd ar gyfer peilotiaid masnachol a milwrol.

Dywedodd Mr White: “Y dangosyddion helmed fowntiedig yw’r genhedlaeth nesaf o dechnoleg. Rydyn ni wedi buddsoddi’n sylweddol mewn technoleg a phobl ac rydyn ni bellach yn gweithio â deunyddiau plastig yn ogystal â gwydr er mwyn dangos gwybodaeth ar fiswrn (visor) y peilot, fel ei fod yn gallu gweld y tu allan trwy'r miswrn a gweld y brif wybodaeth hedfan o flaen ei lygaid.”

Dywedodd Cyfarwyddwr Corfforaethol Economi a Pharth Cyhoeddus Cyngor Sir Ddinbych, Rebecca Maxwell: “Mae Cytundeb y Weinyddiaeth Amddiffyn yn newyddion gwych i Qioptiq ac yn newyddion gwych i Sir Ddinbych.

“Mae Qioptig yn gwmni rhyngwladol ac yn cyfrannu’n fawr iawn i’r economi leol.

“Mae Sir Ddinbych yn lleoliad gwych i wneud busnes a gwelir hyn gan gwmnïau fel Qioptiq.

“Fel Cyngor rydym yn gweithio’n galed i ddenu rhagor o fusnesau a buddsoddiad i’r sir. Rydyn ni’n gwneud hyn drwy ddatblygu'r economi leol drwy ein Rhaglen Uchelgais Economaidd a Chymunedol, gyda’r nod o ddenu mwy o swyddi cyflog uchel a chynyddu incwm i gartrefi.

“Rydym yn cefnogi busnesau drwy wella gwasanaethau rheoleiddio statudol i leihau amser a chostau, gan baratoi'r rhai sy'n gadael yr ysgol i’r byd gwaith, gan symleiddio'r ffordd yr ydym yn delio ag ymholiadau mewnfuddsoddi i gael atebion cyflym i fuddsoddwyr posibl a gwella cymorth i fusnesau.

“Mae yna bellach fwy o fusnesau yn dechrau bob blwyddyn yn Sir Ddinbych, o 280 y flwyddyn yn 2012 i 350 yn 2015, mae gennym y cyfraddau goroesi am flwyddyn gorau a’r ganran uchaf o gynnydd mewn trosiant ariannol busnesau ledled Cymru.

“I ychwanegu at hyn, mae cyflogaeth yn Sir Ddinbych wedi cyrraedd 40,000, gyda mwy na 1,500 o bobl mewn gwaith yn awr o’i gymharu a phan ddechreuasant y rhaglen yn 2013.”

“Mae hyn yn dystiolaeth glir bod gwneud yr economi yn flaenoriaeth i’r Cyngor yn cael effaith wirioneddol i fusnesau, a byddwn yn parhau i weithio gyda’r gymuned fusnes i’w cefnogi.”