Dragon Drilling

Astudiaeth Achos

Dragon Drilling

Mae Dragon Drilling wedi ehangu i safle newydd yn Sir Ddinbych gan greu mwy o swyddi.

Y cwmni drilio amgylcheddol bellach yw’r mwyaf o’i fath yn y DU wedi iddo symud o safle Rhuthun i safle 3 erw ym Mryn Saith Marchog, rhwng Rhuthun a Chorwen.

Mae’r cwmni yn darparu gwasanaethau drilio ar gyfer tyllau turio dŵr, ffynonellau gwres o’r ddaear, ac yn cynhyrchu pŵer o fethan a gynhyrchir mewn safleoedd tirlenwi, gan droi nwyon tŷ gwydr allai fod yn berygl, i ynni gwyrdd.

Mae methan yn cael ei gynhyrchu mewn safleoedd tirlenwi gan facteria sy'n bwydo ar ddeunydd organig ac mae tua 24 gwaith yn fwy niweidiol na charbon deuocsid.

Drwy dyllu tyllau turio ar gyfer echdynnu, mae Dragon Drilling yn galluogi gweithredwyr safle i reoli sut mae’r methan yn dianc, yn ogystal â’i alluogi i gael ei ddefnyddio’n gynhyrchiol fel ffynhonnell ynni adnewyddadwy.

Dywedodd Geoff Ellison, cadeirydd Dragon Drilling: “Rydym yn gweithredu mwy o rigiau drilio yn y sector tirlenwi na'r holl gwmnïau drilio eraill gyda'i gilydd. Rwy’n disgwyl y byddwn yn gosod tua 3,500 o dyllau turio eleni sy’n dda i ni ac i’r amgylchedd.

 “Mae ehangu wedi’n galluogi i greu mwy o swyddi crefftus yn y sir, gan barhau â phatrwm cryf o greu swyddi. Bydd hefyd yn ein galluogi i fynd ati i ehangu’r cwmni fel rydym wedi bod yn ei gynllunio. Gallwn barhau i fuddsoddi mewn cyfarpar ac offer, cyflogi mwy o staff a chynnal ein strategaeth graidd o ddefnyddio adnoddau’n gynaliadwy. 

Mae fflyd ddrilio'r cwmni bellach yn cynnwys 11 rig drilio gyda rig arall yn cael ei gynllunio a bydd ehangu yn creu pedair swydd yn y cwmni, lle mae’r gweithlu wedi dyblu i 36 ers 2013.

Mae Dragon Drilling wedi gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Ddinbych, a roddodd gyngor cynllunio ar broses symud y cwmni, tra bo Tîm Gwarchod y Cyhoedd y Cyngor wedi rhoi cymorth iddynt ynglŷn â drilio tyllau turio ar gyfer cyflenwad dŵr.

Dywedodd Mr Ellison: “Mae’r cymorth rydym wedi ei dderbyn gan y Cyngor wedi bod yn ddefnyddiol. Mae gweithio’n agos gyda’r Cyngor wedi bod o gymorth i ni ehangu ein busnes ac wedi rhoi hyder i ni wybod ein bod yn gwneud popeth yn y modd cywir.  Mae bod â pherthynas mor dda gyda’r Cyngor yn dda iawn ar gyfer busnes.

 “Mae Sir Ddinbych yn lle gwych i wneud busnes Rydym wedi gweld bod llawer o fusnesau eraill yn y sir yn hanfodol ar gyfer ein gweithgareddau.  Mae gwneuthurwyr a chyflenwyr offer yn benodol yn golygu fod yr ardal hon yn rhan ddelfrydol o’r sir i fod ynddi. Mae’n wir fod Sir Ddinbych yn sir 'wledig' ond mae seilwaith o gwmnïau eraill sy’n ein cynorthwyo â’n gweithgareddau.

 “Yn amlwg mae cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith gan fod Sir Ddinbych yn lle gwych i fyw. Gan ein bod yn gweithio ar draws y DU gallem fod wedi ein lleoli yn unrhyw le. Mae Sir Ddinbych yn nghanol y DU ac mae cysylltiadau gwych o ran ffyrdd.”

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych: “Rydym yn gweld y dull gweithredu hwn o weithio gyda busnesau fel rhan o’n prosiect Gwell Busnes i Bawb a’n gwaith i gefnogi busnesau drwy’n dyletswyddau rheoleiddio.

 “Mae Dragon Drilling yn gwmni gwych ac mae’n wych eu gweld yn ehangu fel hyn ac yn helpu i greu swyddi crefftus sy’n cynnig cyflog da.

 “Fel sir rydym wirioneddol ‘ar agor am fusnes' ac mae cefnogi cwmnïau fel Dragon Drilling yn rhan o'n gwaith o ddatblygu'r economi leol er mwyn creu swyddi sy'n talu mwy er mwyn cynyddu incwm cartrefi."

Mae contractau hir dymor wedi eu dyfarnu i Dragon Drilling eleni mewn diwydiant sy'n cynhyrchu digon o drydan i bweru 160,000 o dai, sy'n gyfwerth â dinas yr un maint â Chaerdydd.

Cafodd strategaeth fusnes y cwmni ei chydnabod y llynedd pan ddyfarnwyd gwobr 'Busnes y Flwyddyn’ i'r cwmni gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

Ychwanegodd Mr Ellison: “Mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i fod yn garbon niwtral erbyn 2050, mae ffynonellau gwres o’r ddaear yn debygol o dyfu fel rhan o'r farchnad adnewyddadwy gynaliadwy yn y DU.  Rydym yn buddsoddi er mwyn sicrhau y gallwn helpu’r farchnad dyfu. Byddwn yn parhau fel arweinydd y farchnad ar gyfer creu ynni o fethan a allai fod yn beryglus mewn safleoedd tirlenwi yn ogystal â darparu tyllau turio dŵr.